Інформаційна безпека як основа воєнної безпеки держави та суспільства

В. Ю. Богданович, Б. О. Ворович, Є. І. Марко

Анотація


Передовий світовий досвід показує, що в складі власних систем забезпечення воєнної безпеки держави (СЗВБД) таких держав як США, Ізраїль, РФ та ін. розгорнуто нову компоненту – систему забезпечення інформаційної безпеки (СЗІБ), на яку покладаються функції та завдання щодо виявлення та нейтралізації загроз інформаційній безпеці (ІБ) – інформаційних загроз у воєнній сфері. Аналогічна компонента повинна бути розгорнута і в складі СЗВБД.

Зміна характеру воєнних загроз на сучасному етапі розвитку військового мистецтва, а також форм та способів ведення збройної боротьби, гібридний характер дій противника висуває перед СЗВБД нові вимоги щодо її забезпечення у всіх сферах.

Забезпечення воєнної безпеки неможливо без розвитку воєнної сфери суспільства і вдосконалення її основних структурних компонентів, таких, як інституційно-управлінський (воєнно-політичне керівництво країни); воєнно-силовий (військові формування держави); ресурсний (оборонно-промисловий комплекс); професійно-кадровий (система військової освіти, навчання і виховання військовослужбовців); військово-науковий (військова наука); інфраструктурний та інші. Розвиток зазначених компонентів воєнної сфери необхідно для її зміцнення як ключового фактору забезпечення воєнної та національної безпеки держави.

В результаті проведеного аналізу основних чинників, які визначають ІБ у воєнній сфері, встановлено:

інформаційна безпека виступає системоутворюючим чинником, поєднуючи в єдиному інформаційному просторі всі інші сфери воєнної безпеки держави, тому ІБ має зайняти чільне місце у загальній структурі воєнної безпеки держави;

у провідних державах світу інформаційну безпеку розглядають виключно з позицій системного підходу, причому з наявною підсистемою активних дій в інформаційному просторі;

у державі поки немає законодавчих основ створення і функціонування єдиної загальнодержавної СЗІБ, а у МО України чинну відомчу нормативно-правову базу щодо побудови і функціонування СЗІБ у воєнній сфері до кінця не сформовано.

Ключові слова


Національна безпека; воєнна безпека держави; система забезпечення воєнної безпеки держави; інформаційна безпека; система забезпечення інформаційної безпеки; інформаційні війни; інформаційний вплив.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кучерявый М. М. Основные направления государственной политики РФ в области обеспечения международной информационной безопасности // Власть. 2013. № 12. С. 55.

Горшков М. К. Проблемы национальной безопасности в информационном обществе // Власть. 2014. № 11. С. 8

Бернацких И. В. Военная сфера общества и пути ее развития // Власть. 2014. № 9. С. 83.

Шатилов Л. Б. «Диванные войска» как новая форма информационно-пропагандистского сопровождения политических и военных конфликтов в начале XXI века // Власть. 2014. № 7. С. 56-58.