Оборонне планування на основі спроможностей в Україні: поточний стан і перспективи

Автор(и)

  • О. В. Малишев Інститут проблем математичних машин і систем НАН України http://orcid.org/0000-0001-8327-344X
  • Н. Р. Малишева Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України http://orcid.org/0000-0001-6630-227X
  • В. Г. Калмиков Інститут проблем математичних машин і систем НАН України http://orcid.org/0000-0001-8928-182X
  • О. В. Левчук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0002-2827-2134

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-3-70/54-61

Ключові слова:

Оборонне планування, спроможності, носій спроможностей, правове регулювання, оцінювання спроможностей, DOTMLPF.

Анотація

У статті розглянуто основні особливості і проблемні питання оборонного планування в Україні. В сучасний період у розвинених країнах та в міждержавних інтеграційних об’єднаннях, насамперед в НАТО, все більшого поширення набуває оборонне планування на основі спроможностей (ОПОС). Починаючи з 2017 р. такий підхід до оборонного планування стартував і в Україні. І це закономірно, оскільки незворотність європейського та євроатлантичного курсу України передбачена преамбулою Конституції України. А у затвердженій Стратегії національної безпеки України декларовано, що для зміцнення особливого партнерства з НАТО та набуття повноправного членства в цій організації Україна планує: досягти у максимально стислі строки достатньої сумісності Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони з відповідними структурами держав Альянсу; суттєво активізувати реформи, які необхідно впровадити з метою досягнення відповідності критеріям членства в НАТО. Впровадження ОПОС є однією зі складових відповідних реформ.

Варто зазначити, що процес впровадження в Україні інституту ОПОС знаходиться лише на початковому етапі і характеризується, з одного боку, суттєвою змістовною невизначеністю, а з другого – майже повною відсутністю нормативно-правової регламентації відносин в цій важливій сфері. Виходячи з визнання хронологічного примату першого над другим, задача усунення змістовної невизначеності є першочерговою для подальших наукових досліджень. За умови її вирішення, відповідні результати мають бути закріплені у спеціальному законодавчому акті з питань оборонного планування, а механізми реалізації базових законодавчих вимог – у підзаконних нормативно-правових актах, у т.ч. тих, що будуть затверджені Міноборони і зареєстровані в Мінюсті України.

Біографії авторів

О. В. Малишев, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

канд. техн. наук

Н. Р. Малишева, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України

д-р юрид. наук, професор

В. Г. Калмиков, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

канд. техн. наук

О. В. Левчук, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. екон. наук, доцент

Посилання

Стратегія національної безпеки України “Безпека людини – безпека країни” : затв. Указом Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/3922020-35037 (дата звернення: 20.09.2020).

Єдиний перелік (каталог) спроможностей Міністерства оборони України та Збройних Сил України : затв. Мін. оборони України 28.11.2017 р. 356 с.

Дєнєжкін М. М. Вплив оцінювання та аналізу спроможностей на визначення заходів розвитку Збройних Сил України. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків, 2018 № 3 (57). С. 57–64.

Дєнєжкін М. М., Наливайко А. Д., Поляєв А. І. Особливості оборонного планування у державах-членах НАТО, на основі спроможностей. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2017. № 2. С. 34–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Znpcvsd_2017_2_8 (дата звернення: 20.09.2020).

Іващенко А. М., Павліковський А. К., Сівоха І. М. Концепція оборонного планування на основі розвитку спроможностей: проблеми впровадження. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2017. № 1 (59). С. 53–58.

Биченков В. В., Корецький А. А., Оксіюк О. Г., Вялкова В. І. Оцінювання спроможностей угруповань військ (сил) за функціональною групою “Застосування”. 28 с. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.142175.

Наливайко А. Д., Поляєв А. І., Сівоха І. М. Генезис та розвиток оборонного планування в Україні. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ, 2017. № 2 (29). С. 138–143.

Романюк І. М. Ретроспектива розвитку системи стратегічного (оборонного) планування в Збройних Силах України. Збірник наукових праць ВІТІ. Київ, 2018. № 1. С. 100–107.

Марко І. Ю. Аналіз понять “спроможність”, “можливість” і “здатність” та пропозиції щодо їх застосування у документах сектору безпеки і оборони України. Socialdevelopment&Security. 2018. № 3 (5). С. 76–86. URL: https://paperssds.eu/ index.php/JSPSDS/article/view/53/45 (дата звернення: 22.09.2020).

Хімченко О. С. Планування розвитку спроможностей ракетних військ та артилерії Збройних сил України: понятійний апарат. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2020. № 1 (68). С. 52–58.

Дєнєжкін М. М., Наливайко А. Д. Аналіз систем оборонного планування Збройних Сил України та країн-членів НАТО. Впровадження процесу оборонного планування у сфері оборони відповідно до євроатлантичних принципів та підходів : зб. тез доп. наук.-практ. семінару. м. Київ, 15 червня 2017 р. Київ, 2017. С. 74–77.

Малишев О. В., Калмиков В. Г., Лисицький І. В. Підтримка обліку і використання спроможностей організації.

Математичні машини і системи. Київ, 2020. № 3. С. 134–145.

Оборонна реформа: системний підхід до оборонного менеджменту : монографія / А. Павліковський, В. Фролов, Ф. Саганюк та ін. ; за заг. ред. д-ра військ. наук А. Сиротенка. Київ : НУОУ, 2020. 274 с.

Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження / І. С. Руснак та ін. // Наука і оборона. 2017. № 2. С. 3–10.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. (з наступними змінами) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 18.09.2020).

ДСТУ ISO 9000:2015. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Київ : УкрНДНЦ, 2016. 73 с.

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : затв. Міністром оборони України 12.06.2017 р. 49 с.

Порядок проведення оборонного огляду Міністерством оборони, затверджений Кабінетом Міністрів України 31. 10. 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2018-п#Text (дата звернення: 18.09.2020).

Функціональні групи спроможностей (попередній розподіл сфер відповідальності) : затв. Міністром оборони України 28.11.2017 р. 35 с.

Рекомендації з порядку організації проведення оцінювання спроможностей у Збройних Силах України : затв. Міністром оборони України 07.12.2017 р. 29 с.

Методичні рекомендації з управління проєктами : затв. Міністром оборони України 20.02.2019 р. 52 с.

Методичні рекомендації з проведення оборонного огляду : затв. Міністром оборони України 07.06.2019 р. 84 с.

Вишневский В. В., Калмыков В. Г., Малышев О. В. Обобщенная оценка организационных систем. В кн. Information Modelsof Knowledge / Krassimir Markov, Vitalii Velychko, Oleksy Voloshin (ed.). Kiev; Sofia : ITHEA, 2010. С. 46–50.

Вишневський В. В, Малишев О. В., Соломонов В. А. Організаційно-інформаційні технології підтримки експертної діяльності в процесах оборонного планування на основі спроможностей. У кн. “Цифрова революція в соціально-економічній сфері: історія і перспективи”: зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Глушковські читання”. Київ, 2017. С. 21–23.

Bi-SC CapabilityCodesandCapabilityStatements (CC&S). NATO, 2016. 403 p.

DOD DictionaryofMilitaryandAssociatedTerms. USA. Asof January 2020. 376 p.

Ability, Capability, CapacityandCompetence. Blog : The Knowledge Economy. URL: https://www.businessprocessincubator.com/content/ability-capability-capacity-and-competence/#:~:text=A%20Capacity%20is%20the%20ability,be%20aware%20of%20its%20competence (дата звернення: 18.09.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-25

Номер

Розділ

ОБОРОННЕ ПЛАНУВАННЯ