Проєктна діяльність у сфері забезпечення національної стійкості: сутність, зміст, структура

Автор(и)

  • Г. Храпач Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • А. Лепіхов Національний інститут стратегічних досліджень, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/18-26

Ключові слова:

Гібридні загрози; гібридна війна; національна безпека; національна стійкість; система національної безпеки; система забезпечення національної стійкості.

Анотація

Згідно п. 47 Стратегії національної безпеки України від 14.09.2020 року: “Україна запровадить національну систему стійкості для забезпечення високого рівня готовності суспільства і держави до реагування на широкий спектр загроз…”. Це завдання передбачатиме вжиття комплексних заходів щодо розвитку стійкості як до традиційних загроз (природних, техногенних, біологічних, екологічних, соціальних, воєнних), так і до безпрецедентних, у тому числі, гібридних загроз.

Ця обставина й визначає зв’язок загальної проблеми вивчення феномену “національної стійкості” з найбільш важливими науковими та практичними завданнями дослідження проблем теорії та практики розбудови системи національної безпеки України на сучасному етапі державного будівництва, а також адаптації досвіду держав-членів ЄС та НАТО щодо забезпечення національної стійкості для потреб Української держави.

Визначено, що структура проєктної діяльності у сфері забезпечення національної стійкості України в умовах динамічного безпекового середовища містить п’ять етапів:

- усвідомлення і формулювання практичної проблемної ситуації у сфері забезпечення національної стійкості в умовах динамічного та агресивного безпекового середовища;

- збирання інформації, а також вивчення накопиченого досвіду перетворення дійсності, розробки та впровадження у державно-управлінську практику забезпечення національної стійкості аналогічних проектів;

- обґрунтування можливості й доцільності проекту, формулювання його задуму та розробка концепції;

- формування завдання щодо проектування системи забезпечення національної стійкості та визначення вимог до проекту;

- соціальне конструювання системи національної стійкості, як завершальний етап проектної діяльності, що передбачає впровадження проекту в державно-управлінську практику у відповідності з вимогами щодо виконання завдань системи національної безпеки.

Біографії авторів

Г. Храпач, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

A. Hrapach

А. Лепіхов, Національний інститут стратегічних досліджень

A. Lepihov

Посилання

Про Стратегію національної безпеки України : Указ Президента України від 14.09.2020 р. №392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-20#Text (дата звернення: 08.12.2020).

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік : Указ Президента України від 26.05.2020 р. №203/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032020-33861 (дата звернення: 08.12.2020).

Горбулін В. П. Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ : НІСД, 2017. 496 с.

Ситник Г. П. Вплив глобалізації на воєнну сферу та принципові особливості сучасних воєнних конфліктів. URL: http://nationalsecurity.org.ua/2016/07/06/vpliv-globalizaciїna-voehnnu-sferu-ta-principovi-osoblivosti-suchasnikhvoehnnikh-konfliktiv/ (дата звернення: 10.12.2020).

Горовенко В. К. Боротьба в економічній сфері як складова гібридної війни. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-07/Економічна%20боротьба.pdf (дата звернення: 10.12.2020).

Шевченко М. М., Давиденко О. Г., Соколов В. А., Курганевич В. І., Масовець В. П. Сучасні тенденції міждержавного протиборства та стратегії державного реагування на загрози територіальній цілісності України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_9_5 (дата звернення: 04.12.2020).

Почепцов Г. Г. Из истории понятия гибридной войны в США и России (2015) URL: http://www.academia.edu/17801641 (дата звернення: 04.12.2020).

Мартинюк В. Гібридні загрози Україні та суспільна безпека. Досвід ЄС і східного партнерства (2018) URL: https://geostrategy.org.ua/ua/analitika/item/1401- hibrydni-zagrozy-i-syspilna-bezpeka (дата звернення: 09.12.2020).

Воротнюк М. О. Особливості міжнародних конфліктів постбіполярного періоду. Стратегічна панорама. 2009. Вип. 4. URL: http://www.niisp.org.ua/default3.php (дата звернення: 09.12.2020).

Воєнні аспекти протидії “гібридній” агресії: досвід України : монографія / колектив авторів ; за заг. ред. А. М. Сиротенка. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 176 с.

Смолянюк В. Ф. Десуверенізація сучасних держав як наслідок глобалізації (22.04.2015). URL: http://nationalsecurity.org.ua/2015/04/22/desuverenizaciya-suchasnikh-derzhav-yak-naslidok-globalizaciї (дата звернення: 04.12.2020).

Арзуманян Р. В. Стратегия иррегулярной войны: теория и практика применения. URL: http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/504/arzumanyanrv-strategiya-irregulyarnoj-vojny-teoriya-i-praktikaprimeneniya-60941 (дата звернення: 10.12.2020).

Хофман Ф. Гибридные угрозы (21.10.2013). URL: http://navoine.info/hybriddange.html (дата звернення: 10.12.2020).

Лютвак Э. Государственный переворот : практ. пособ. 2012. URL: https://mybook.ru/author/edvardlyuttvak/gosudarstvennyj-perevorot-prakticheskoeposobie/read/ (дата звернення: 10.12.2020).

Семенченко А. І. Методологія стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки України : монографія. Київ : НАДУ, 2008. 428 с.

Шевченко М. М., Зозуля О. С. Системи забезпечення національної безпеки адаптивного та креативного типів: порівняльний аналіз. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 125–129.

Резнікова О. О. Розбудова національної стійкості: концептуальні підходи, передові світові практики. 2019. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-11/roa_presentation_niss_v01.pdf (дата звернення: 10.12.2020).

Резнікова О. О., Войтовський К. Є. Лепіхов А. В. Організація системи забезпечення національної стійкості на регіональному і місцевому рівнях : аналіт. доповідь / за заг. ред. О. О. Резнікової. Київ : НІСД, 2021. 112 с. URL: https://niss.gov.ua/publikacii/analitichni-dopovidi/organizaciya-sistemi-zabezpechennya-nacionalnoi-stiykosti-na (дата звернення: 10.12.2020).

Майбутнє безпекове середовище 2030: стратегічне передбачення (попередній опис) : монографія / В. В. Скібіцький та ін. Київ, 2020. 51 с.

Zhytnyk O. M. Quo vadis das Phänomen des Krieges? Der Frieden ohne den Krieg oder der Krieg ohne das Frieden. East European Scientific Journal. 2018. № 4 (32). Р. 26–31.

Шевченко М. М. Феноменологія воєнно-політичного конфлікту. Virtus. 2018. № 26. С. 38–42.

Кириленко В. І., Шевченко М. М. Методологія побудови та використання комплементарної моделі національної економічної безпеки. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2015. Вип. 22. Частина ІІІ. С. 40–50.

Резнікова О.О., Войтовський К.Є. Лепіхов А.В. Національні системи оцінювання ризиків і загроз: кращі світові практики, нові можливості для України : аналіт. доп. / за заг. ред. О. О. Резнікової. Київ : НІСД, 2020. URL: https://niss.gov.ua/publikacii/analitichni-dopovidi/nacionalni-sistemi-ocinki-rizikiv-i-zagroz-kraschi-svitovi-praktiki (дата звернення: 12.12.2020).

Резнікова О., Войтовський К. Проблема термінологічної невизначеності у сфері розбудови національної стійкості. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/problema-terminologichnoi-neviznachenosti-u-sferi-rozbudovi (дата звернення: 12.12.2020).

Лепіхов А. В. Причини та характер сучасних міжнародних конфліктів. Досвід застосування збройних сил у війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності : зб. наук. праць. Київ, 2016. Вип. 5. С. 157–163.

Кримський С. Б. Запити філософських смислів. Київ : ПАРАПАН, 2003. 240 с.

Сурмин Ю. П. Социальное проектирование в кризисном обществе: методологический аспект. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Київ, 2014. № 3. C. 5–17.

Абрамов В. І. Духовність суспільства: методологія системного вивчення : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 236 с.

Кириленко В. І. Інвестиційна складова економічної безпеки : монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 232 с.

Михальченко М. І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи : монографія. Дрогобич : Відродження, 2004. 488 с.

Шевченко М. М. Соціально-філософська концепція науково-освітнього забезпечення публічного управління у сфері національної безпеки України. Гілея : наук. вісн. Київ, 2018. Вип. 134. С. 320–325.

BI-SC Inputfor a New NATO Capstone Conceptfor The Military Contributionto Countering Hybrid Enclosure 1 to 1500/CPPCAM/FCR/10-270038 and 5000 FXX/0100/TT-0651/SER: NU0040, dated 25 August 2010. URL: https://www.act.nato.int/images/stories/events/2010/20100826_bi-sc_cht.pdf (дата звернення: 12.12.2020).

Joint Framework oncounteringhybridthreats a EuropeanUnionresponse. JOIN/2016/018 final. eur-lex.europa.eu. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018 (дата звернення: 12.12.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

ВОЄННА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ