Аналіз науково-методичного апарату формування організаційно-функціональних структур систем стратегічного рівня

Автор(и)

  • О. Гудима Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-1-71/139-145

Ключові слова:

Науково-методичний апарат; організаційно-функціональна структура; ситуаційне управління; кризова ситуація; надмірність; структурно-параметричний, синтез.

Анотація

Сучасні міжнародні конфлікти не можна вже оцінювати з точки зору традиційних підходів до ведення бойових дій, їх можна охарактеризувати одним терміном ‑ гібридна війна, яка є комбінацією традиційних та нетрадиційних методів ведення війни. Поряд з цим, кожна країна світу постійно стикається в різних сферах своєї діяльності з загрозами, що можуть вплинути на економічні показники та стабільність функціонування самої держави. Кожна загроза (потенційна та реальна) може перерости в кризову ситуацію різного рівня.

Результати проведеного аналізу свідчать, що існуючий науково-методичний апарат синтезу організаційно-функціональних структур стратегічного рівня не дозволяє в повній мірі врахувати нарощування інформаційних потоків, які потрібно обробляти. Особливо це є критичним при прогнозуванні та реагуванні на кризові ситуації. Найбільш перспективними підходами з означеного питання, які дозволять врахувати нові чинники, що набули актуальності за останній час, зокрема такі, як інформаційна надмірність та інші є використання ситуаційного управління.

Доцільно опрацювання науково-математичного апарату щодо декомпозиції організаційно-функціональних структур стратегічного рівня на дві складові: постійної (відносно незмінної) і флуктуаційної. Синтез структури та параметрів постійної складової доцільно здійснювати за класичним трактуванням задачі параметричного синтезу складної системи. При синтезі структури та параметрів флуктуаційної складової доцільно використовувати ситуаційний підхід.

Біографія автора

О. Гудима, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

Посилання

Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 08.03.2021).

Гудима А. О., Гудима О. П. Ситуаційний підхід при реагуванні на глобальну фінансову кризу 2020 року. Cambridge: Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference. (Vol. 1). Cambridge-Vinnytsia : 19 March, 2021. P. 93–96. URL: https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v1.33 (дата звернення: 08.03.2021).

Кріндлер Джон. Передбачення кризи. Врегулювання кризових ситуацій. НАТО Ревю. НАТО, Брюссель, Бельгія. Зима, 2002. С. 17–19. URL: www.nato.int/review (дата звернення: 04.03.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року “Про створення Центру протидії дезінформації” : Указ Президента України від 19.03.2021 р. № 106/2021 URL: https://www.president.gov.ua/documents/ 1062021-37421 (дата звернення: 02.03.2021).

Воронин А. Н. Многокритериальное распределение ограниченных ресурсов. Проблемы управления и информатики. 2010. № 4. С. 143–150.

Цвиркун А. Д. Основы синтеза структуры сложных систем. Москва : Наука, 1982. 200 с.

Антушев Г. С. Методы параметрического синтеза сложных технических систем. Москва : Наука, 1986. 88 с.

Баранов Г. Л., Макаров А. В. Структурное моделирование сложных динамических систем. Киев : Наук. думка, 1986. 272 с.

Брахман Т. Р. Многокритериальность и выбор альтернатив в технике. Москва : Радио и связь, 1984. 288 с.

Вермишев Ю. Х. Методы автомтического поиска решений при проектировании сложных технических систем. Москва : Радио и связь, 1982. 152 с.

Горшенин В. XXI век. Ситуационное управление как основа устойчивого развития государства. URL: http://www.rau.su/observer/N5-6_97/5-6_02.htm (дата звернення: 02.03.2021).

Клыков Ю. И. Ситуационное управление большими системами. Москва : Энершя, 1974. 136 с.

Цветков В. Я. Ситуационное управление образовательными учреждениями. Методы управления и моделирования в бизнесе и образовании. 2005. Вып. 9. С. 31–33.

Багатокритеріальні математичні моделі ситуаційного управління та самоорганізації у складних інформаційних системах : монографія / Ю. Г. Даник, О. О. Писарчук, В. І. Шестаков та ін. Житомир : Рута, 2016. 232 с.

Соколов К. О., Писарчук О. О., Гудима О. П. Розроблення багатокритеріальної методики ситуаційного управління структурою і параметрами системи забезпечення інформаційної безпеки. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2016. № 3 (58). С. 24–32.

Анкудинов Г. И. Синтез структуры сложных объектов: логико-комбинированный поход. Ленинград : Леингр. ун-т, 1986. 260 с.

Писарчук О. О. Багатокритеріальна математична модель структурного та параметричного синтезу складної інформаційної системи. Інформаційна безпека : зб. наук. пр. СУНУ імені. В. Даля. Сєвєродонецьк, 2010. № 1 (3). С. 38–44.

Дубов Ю. А., Травкин С. И., Янишец В. Н. Многокритериальные модели формирования и выбора вариантов систем. Москва : Наука, 1986. 296 с.

Антушев Г. С. Методы параметрического синтеза сложных технических систем. Москва : Наука, 1986. 88 с.

Герасимов Б. М., Дивизинюк М. М., Субач И. Ю. Системы поддержки принятия решений: проектирование, применение, оценка эффективности : моногр. Севастополь : СНИЯЭ и П, 2004. 320 с.

Косогов О. М., Сірик А. О. Методика визначення структури системи інформаційної безпеки Міністерства оборони та Збройних Сил України. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків, 2017. № 3 (52). С. 30–34.

Підтримка вироблення рішень під час ситуаційного управління операцією (боєм): методичне забезпечення / О. М. Загорка, А. А. Корецький, І. О. Загорка, Т. М. Комолаєва // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2020. № 1 (68). С. 98–109.

Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою / Д. А. Гриб, Б. О. Демідов, Ю. Ф. Кучеронко, А. М. Ткачов, Є. В. Шубін // Системи обробки інформації. Харків, 2019. № 1 (156). С. 64–73. DOI: https://doi.org/10.30748/ soi.2019.156.09.

Ситуаційний підхід в теорії організації. URL: https://studme.com.ua/1056041211177/ekonomika/ situatsionnyy_podhod_teorii_organizatsii.htm (дата звернення: 02.03.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ