Теоретичні підходи та практична цінність прикладних досліджень міждержавної конфліктності в інтересах національної безпеки: британський досвід – уроки для України

Автор(и)

  • М. Шевченко Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, Ukraine
  • A. Лепіхов Центр безпекових досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, Ukraine
  • Г. Храпач Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-1-74/12-21

Ключові слова:

Безпекове середовище; міждержавна конфліктність; стратегічний аналіз і прогнозування у сфері національної безпеки; політика національної безпеки.

Анотація

На основі вивчення позитивного досвіду Великої Британії щодо аналізу і прогнозування міждержавної конфліктності в інтересах національної безпеки розроблено пропозиції щодо удосконалення науково-методологічного забезпечення розробки та реалізації політики національної безпеки України, а саме запропоновано розробити дослідницьку програму вивчення міждержавного конфлікту між РФ і Українською державою.

Програма дозволить науково обґрунтувати шляхи розв’язання вказаного конфлікту на умовах України. Структурно програма містить:

1) “жорстке ядро”, яке становлять теоретичні підходи за допомогою яких досліджуються відповідні фази міждержавного конфлікту (виникнення, розвиток), а також процес управління конфліктом:

для дослідження причин виникнення міждержавного конфлікту між РФ і Україною застосовуються міжнародно-конфліктологічний, історичний, воєнно-політичний, глобалістський підходи;

для дослідженні тенденцій розвитку міждержавного конфлікту між РФ і Україною застосовуються класичний конфліктологічний, синергетичний та феноменологічний підходи;

для дослідження процесу управління міждержавного конфлікту між РФ і Україною застосовуються правовий, кібернетичний, геополітичний, геоекономічний, системно-функціональний, просторово-стратовий, структурно-морфологічний та сценарний підходи;

2) “гнучку оболонку”, яку становлять теоретичні підходи за допомогою яких додатково досліджуються різні аспекти міждержавного конфлікту та управління ним: аксіологічний, інформаційно-конфліктологічний, системно-діяльнісний, політологічний.

Біографії авторів

М. Шевченко, Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України

кандидат філософських наук, доцент

A. Лепіхов, Центр безпекових досліджень Національного інституту стратегічних досліджень

A. Lepihov

Г. Храпач, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

A. Hrapach

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року “Про Стратегію воєнної безпеки України” : Указ Президента України від 25.03.2021 р. №121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/ 1212021-37661 (дата звернення: 04.01.2022).

Горбулін В. П. Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ : НІСД, 2017. 496 с.

Житник О. М. Формування державної політики національної безпеки в умовах трансформацій у військовій сфері : дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / МАУП. Київ, 2021. 347 с.

Зюзя О. В., Храпач Г. С. Дослідження російських геостратегічних цілей стосовно України через призму структурного аналізу збройного конфлікту на Донбасі. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. № 3 (67). С. 130–135.

Майбутнє безпекове середовище 2030: стратегічне передбачення (попередній опис) : монографія / В. В. Скібіцький, О. В. Луговський, О. В. Крисальний, С. В. Олексієнко, О. М. Житник, І. В. Аблазов. Київ, 2020. 51 с.

Осьодло В. І., Будагьянц Л. М. Соціально-філософські та психологічні аспекти сучасних війн : монографія. Київ : ЕртЕк, 2018. 408 с.

Перепелиця Г. М. Україна – Росія: війна в умовах існування : монографія. Київ : Стилос, 2017. 880 с.

Сучасні тенденції міждержавного протиборства та стратегії державного реагування на загрози територіальній цілісності України / О. Г. Давиденко, В. І. Курганевич, В. П. Масовець, В. А. Соколов, М. М. Шевченко. Державне управління: удосконалення та розвиток : онлайн журнал. 2017. № 9. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1119 (дата звернення: 03.01.2022).

Чигринський В. А., Шевченко М. М. Методика компаративного аналізу зарубіжного досвіду щодо врегулювання воєнно-політичного конфлікту та реінтеграції окупованих територій. Labyrinths of Reality : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. (Монреаль – Северодонецьк, 14-15 лют. 2020 р.). Київ, 2020. № 2 (7). С. 197–199.

Buzan B., Waever O. Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. 588 p.

Бузан Б. Уровни анализа в международных отношениях. Теория международных отношений на рубеже столетий / под ред. К. Буса и С. Смита. Москва : Гардарики, 2002.

Пелих А. О. Воєнно-політичні моделі держав в управлінні національною безпекою євроатлантичних і пострадянських країн : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. / НАДУ. Київ, 2017. 20 с.

Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy. www.gov.uk. URL: https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy (дата звернення: 03.01.2022).

Science and Technology Strategy 2020.www.gov.uk. URL: https://www.gov.uk/ government/publications/mod-science-and-technology-strategy-2020 (дата звернення: 05.01.2022).

Defence in a competitive age (accessible version). Corporate report. Updaten 30 March 2021. URL: https://www.gov.uk/government/publications/defence-in-a-competitive-age/defence-in-a-competitive-age-accessible-version (дата звернення: 05.01.2022).

Пелих А. О., Шевченко М. М. Оцінка можливостей використання в Україні досвіду європейських країн щодо забезпечення національної безпеки: методологічний та практичний аспекти. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики : зб. тез доп. (Київ, 23 квіт. 2015 р.) / ДАУ при МЗС. Київ, 2015. С. 149–152.

Кун Т. Структура научных революций / пер. с англ. ; сост. В. Ю. Кузнецов. Москва : ООО “Издательство АСТ”, 2003. 605 с.

Методика реагування на виклики, небезпеки та загрози національній безпеці держави : навч. посіб. / В. Ю. Богданович, А. І. Семенченко, Д. Я. Кучма, А. В. Дацюк. Київ : НАДУ, 2009. 40 с.

Мондіалізм. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69164 (дата звернення: 05.01.2022).

Мандрагеля В. А. Війна. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ : НАДУ, 2011. Т. 3 : Історія державного управління / наук.-ред. колегія : А. М. Михненко (співголова), М. М. Білинська (співголова) та ін. 2011. С. 89–91.

Шевченко М. М. Феноменологія воєнно-політичного конфлікту. Virtus. 2018. № 26. С. 38–42.

Письменний І. Закон необхідної різноманітності у публічному управлінні. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02(5)/10pivrpu.pdf (дата звернення: 03.01.2022).

Зозуля О. С., Шевченко М. М. Системи забезпечення національної безпеки адаптивного та креативного типів: порівняльний аналіз. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 125–129.

Горлинський В. В. Філософія безпеки і сталого розвитку: ціннісний вимір : монографія. Київ : ПАРАПАН, 2011. 378 с.

Литвиненко А. В. Стратегическая культура России. Выводы для Украины. URL://ttp://www.rulit.me/books/strategicheskaya-kultura-rossii-vyvody-dlya-ukrainy-read-315124-1.html (дата звернення: 09.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-13

Номер

Розділ

ВОЄННА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ