Нормативно-правове закріплення повноважень президента України як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України: сучасний стан та перспективи розвитку

Автор(и)

  • I. Коропатнік Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
  • А. Остапенко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2022-1-74/100-109

Ключові слова:

Повноваження Президента України; Верховний Головнокомандувач; керівництво у сферах національної безпеки і оборони; військове управління.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблематики нормативно-правового закріплення змісту та обсягу повноважень Президента України у сферах національної безпеки і оборони в правовому статусі Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Здійснюючи таку діяльність, глава держави виступає саме як суб’єкт військового управління з виключною компетенцією. Встановлено, що Президент України, будучи главою держави й Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, має суттєві повноваження у сфері військового управліннята відіграє важливу роль у здійсненні керівництва в сферах національної безпеки і оборони України. Військово-управлінські повноваження Президента України, зокрема, в статусі Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України доволі фрагментарно закріплені у законодавстві, у деяких випадках не систематизовані та носять тимчасовий характер.

З метою визначення та відмежування повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України здійснено науково-теоретичний та формально-юридичний аналіз. Приділено увагу вивченню зарубіжного досвіду конституційного закріплення статусу та обсягу повноважень Президента як Головнокомандувача, в залежності від форми правління держави. Визначено місце повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України в системі повноважень Президента України, враховуючи особливості його діяльності в мирний час і в особливий період. Окрему увагу приділено питанню поширення влади Верховного Головнокомандувача не лише на Збройні Сили, але й інших суб’єктів сектору безпеки і оборони.

За результатами огляду проблематики запропоновано врегулювати питання законодавчого закріплення єдиного керівного впливу Президента України (як Верховного Головнокомандувача) на всі структурні елементи сектору безпеки і оборони. Розглянуто можливі способи закріплення на законодавчому рівні переліку повноважень Президента України як Верховного Головнокомандувача, із врахуванням особливостей його діяльності в мирний час і в особливий період.

Біографії авторів

I. Коропатнік, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор

А. Остапенко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

A. Ostapenko

Посилання

Доронін І. Контрольні повноваження Президента України у сфері національної безпеки: контрольні питання. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 2. С. 95–100.

Пашинський В. Й. Повноваження Президента України у сфері оборони держави. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Том 2, № 6. С. 59–63.

Пашинський В. Й. Забезпечення оборони держави: адміністративно-правові аспекти : монографія. Київ : ФОП Маслаков, 2018. 408 с.

Сазонов В. Повноваження Президента України у сфері забезпечення державної безпеки. Вісник Національної академії правових наук України. 2013. № 3 (74). С. 272–278.

Мельник С. М. Повноваження Президента України у сфері військового управління. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2019. Том 30 (69), № 4. С. 141–145.

Чорний В. С. Військова організація України: становлення та перспективи розвитку: монографія. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. 368 с.

Шамрай В. О. Державне управління військовими формуваннями Воєнної організації: стан та тенденції розвитку в сучасній Україні : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.03. Київ, 1999. 35 с.

Кузьмук О. І. Формування та еволюція Воєнної організації (сектору безпеки і оборони) України (1991–2012) : монографія. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2013. 436 с.

Лемак В. В. окрема думка судді Конституційного Суду України стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України “Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України” від 28 серпня 2020 року № 9-р/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/na09d710-20 (дата звернення: 10.01.2022).

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Державне управління : підручник : у 2 т. / ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) та ін. Київ ; Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 12.01.2022).

Пономарьов С. П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності сектору безпеки і оборони України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2018. 513 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : Указ Президента України від 17.09.2021 р. № 473/2021. Офіційний сайт Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121 (дата звернення: 12.01.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. Офіційний сайт Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення: 12.01.2022).

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-ХІІ. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 (дата звернення: 10.01.2022).

Про Збройні Сили України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1934-ХІІ. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 (дата звернення: 12.01.2022).

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях : Закон України від 18.01.2018 р. № 2268-VIII. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19 (дата звернення: 11.01.2022).

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19 (дата звернення: 14.01.2022).

Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-ІІІ. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14 (дата звернення: 14.01.2022).

Про основи національного спротиву : Закон України від 16.07.2021 р. № 1702-ІХ. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20 (дата звернення: 12.01.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку : Закон України від 30.03.2021 р. № 1357-ІХ. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20 (дата звернення: 14.01.2022).

Ліпкан В. А. Адміністративно-правові основи забезпечення національної безпеки України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2008. 38 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-06

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ