Теоретико-правові проблеми визначення базових дефініцій, що встановлюють юридичну відповідальність військовослужбовців при проведенні службових розслідувань у Збройних Силах України та інших військових формуваннях

Автор(и)

  • А. Бейкун Київський інститут Національної гвардії України, Україна
  • I. Піскун Національний університет оборони України, Україна
  • В. Топольніцький Національний університет оборони України, Україна
  • А. Нетребенко Київський інститут Національної гвардії України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2024-1-80/94-102

Ключові слова:

Юридична відповідальність військовослужбовців; притягнення до відповідальності; реалізація норм права; службове розслідування; адміністративно-процесуальна діяльність; правозастосування; правове регулювання.

Анотація

Однією з основ забезпечення надійності функціонування державних інститутів, насамперед тих, що є суб’єктами оборонно-безпекового сектору, є механізм юридичної відповідальності, що спрямований на охорону відповідних суспільних відносин від правопорушень.

Як відомо, військова служба є одним із основних правових інститутів держави, складовою державно-управлінських відносин та спрямована на задоволення потреб суспільства, насамперед, у сфері захисту країни від загроз та небезпек зовнішнього характеру, відсічі збройної агресії, захисту територіальної цілісності країни, конституційного ладу, прав та свобод людини і громадянина тощо. Проте, даний інститут не може існувати без нормативно-визначених правових заходів відповідальності військовослужбовців, адже саме за допомогою означених заходів й можливо забезпечити законність та правопорядок в системі Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних і розвідувальних органів, взагалі, будь-яких структур, які комплектуються посадами військовослужбовців. Кожен військовослужбовець має розуміти, що за кожен вчинений ним проступок під час виконання своїх посадових обов’язків, має настати в обов’язковому порядку юридична відповідальність (дисциплінарна, адміністративна, матеріальна чи будь-яка інша).

У статті досліджується зміст поняття юридичної відповідальності військовослужбовців, як елементу його правового статусу, розкривається його нормативне закріплення, насамперед, у якості наслідків проведення певних процесуальних дій у рамках службового розслідування. Підкреслюється необхідність проведення комплексного теоретико-правового аналізу питання притягнення до юридичної відповідальності військовослужбовців відповідно до норм чинного законодавства України, а також визначення проблемних аспектів окреслених вище нормативно-визначених процедур.

Біографії авторів

А. Бейкун, Київський інститут Національної гвардії України

кандидат юридичних наук, доцент

I. Піскун, Національний університет оборони України

кандидат юридичних наук, доцент

В. Топольніцький, Національний університет оборони України

кандидат юридичних наук

А. Нетребенко, Київський інститут Національної гвардії України

A. Netrebenko

Посилання

Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України: Навч.-метод. посіб. / Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С., Негодченко О.В., Соболєв В.О., Шкарупа В.К., Щербина В.І. Дніпропетр. юр. ін-т. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. 161 с.

Пашинський В.Й. Конституційно-правовий статус військовослужбовців в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. К.: 2007. 190 с.

Попов С.В. Увольнение работников органов внутренних дел за нарушения дисциплины и законности (теоретико–правовой аспект): Дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.05. Университет внутренних дел. Харьков, 2001. 186 с.

Ануфрієв М.І. Управлінські шляхи зміцнення дисципліни в органах внутрішніх справ (соціолого-правові аспекти): Дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Ун-т внутр. справ. Х., 1998. 178 с.

Щербина В.І. Дисциплінарна відповідальність державних службовців органів внутрішніх справ: Автореф. дис.. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.05. Ун-т внутр. справ. Х., 1998. 22 с.

Скоріков В. Види відповідальності держаних службовців // Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. Вип. 1. С. 145-151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_1_23. (дата звернення: 03.12.2023).

Долгіх Н. Юридична відповідальність державних службовців в Україні та державах-членах Європейського Союзу // Актуальні проблеми дежавного управління. № 1(81). 2020. С. 102-106.

Охріменко Н.М. Питання правового регулювання юридичної відповідальності посадових осіб міністерства України в процесі здійснення нормотворчості // Державне управління: теорія та практика. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_41 (дата звернення: 03.12.2023).

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text. (дата звернення: 03.12. 2023).

Державна служба: навчальний посібник. За заг. ред. С.М. Серьогіна. Київ: Сік-Груп Україна, 2012. 526 с.

Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22.02.2006 №3460–IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 29, ст. 245). URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/3460-15#Text (дата звернення: 03.12.2023).

Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 №551–ХIV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 22-23, ст. 197). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-14#Text. (дата звернення: 03.12.2023).

Подкопаєв С.В. Дисциплінарна відповідальність суддів: Дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.10. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Х., 2003. 184 с.

Чудик–Білоусова Н.І. Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців: Дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.10. Ірпінь, 2004. 196 с.

Александров В.М. Військова служба як особливий вид державної служби в Україні: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Х., 2008. 195 с.

Тюрин С.С., Дисциплинарная ответственность военнослужащих Вооруженных Сил Украины: Дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Х. 2002. 176 с.

Буличев А.О. Адміністративно-правовий статус військовослужбовця Національної гвардії України: Дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. К., 2014. 279 с.

Організація виховної роботи в частинах та з’єднаннях Внутрішніх військ МВС України: навчально-методичний посібник. Під заг. ред. Литвина М.М. К., 2008. 222 с.

Буличев А.О. Адміністративно-правовий статус військовослужбовця Національної гвардії України: Дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. К., 2014. 279 с.

Ковальов С.С. Підстави і порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників: Дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Луганськ, 2012. 189 с.

Гурін В.В. Юридична природа службового розслідування в органах внутрішніх справ України та його поняття. Держава і право. 2013. Вип. 18. С. 173–178.

Воловик В. Проведення службового розслідування стосовно державного службовця. Право України. 1995. № 11. С. 51-53.

Методичні рекомендації щодо проведення службового розслідування (перевірки) у Збройних Силах України, затверджені начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України 11.11.2019 № 27655/С. 35 с.

Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аналіз). Х.: Право, 1996. 165 с.

Вапнярчук Н.М. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні: монографія. Х.: Юрайт, 2012. 312 с.

Ковригін В.С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві: Дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.05. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2012. 221 с.

Александров В.М. Військова служба як особливий вид державної служби в Україні: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Х., 2008. 195 с.

Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України: підручник. За ред. О.В. Кузьменко. Київ: Атіка, 2017. 416 с.

Корнута Л.М. Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 Нац. ун-т “Одеська юридична академія”. Одеса, 2013. 224 с.

Любимов О.К. Юридична відповідальність як елемент правового статусу державного службовця // Соціальне право № 1/2019. С.20-26.

Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності: питання кваліфікації злочинів, передбачених розділом XVII Кримінального кодексу України: навчальний посібник. О.Ф. Бантишев, В.І. Рибачук. К.: Ін Юре, 2003. 116 с.

Зубрицький Н.І. Кримінальна відповідальність державних службовців // Науковий Вісник публічного та приватного права, Випуск 2, ч 4. 2016. С. 284-288.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ