DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-2-60/93-97

Оцінка якості обґрунтування багатокритеріального рішення на операцію (бій) угруповання військ (сил)

О. М. Загорка, А. А. Корецький, А. К. Павліковський, І. О. Загорка

Анотація


У статті розглянуто підхід до оцінювання якості обґрунтування рішення на операцію (бій), який засновується на визначенні виграшу від застосування раціонального способу бойових дій угруповання військ (сил).


Ключові слова


Угруповання військ; спосіб бойових дій; ступінь обґрунтованості рішення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Элементы военной системологии применительно к решению проблем оперативного искусства и тактики общевойсковых объединений, соединений и частей: Военно-теоретический труд / Под редакцией академика В. Д. Рябчука. – М.: Издание военной академии имени М. В. Фрунзе, 1995. –228с.

Теорія прийняття рішень органами військового управління: Монографія / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов та ін. / За ред. В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнова. – Х.: ХУПС, 2008. – 545 с.

Герасимов Б. М., Локазюк В. М., Оксіюк О. Г., Помора О. В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень: Навч. посібник. -К.: Вид-во Европ. ун-ту, 2007. – 335 с.

Бегларян С. Г., Костров С. А. Эффективность альтернативного подхода к формированию способов действий войск ВКО // Военная мысль. -2013. – №3. – С. 47-51.

Военный энциклопедический словарь. – М.: изд-во “Рипол Классик”, 2002. – 1664с.

Дрешер М. Стратегические игры: Теория и приложения: пер. с англ. – М.: Сов. радио, 1964. – 352 с.

Вентцель Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология / Е. С. Вентцель. – М.: Наука, 1980. – 208 с.

Можаровський В. М., Загорка О. М. Основні положення методики визначення варіанта (способу) бойових дій та складу угрупування військ (сил) для відбиття агресії / Наука і оборона. – 2011. – №1. – с. 3 – 6.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. – М.: Финансы и статистика, 1989. –176 с.

Саати Т. Аналитическое планирование: организация систем / Т. Саати, К. Кернс; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.

Кириченко І. О., Загорка О. М. Визначення форм і способів застосування військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах: методологічний аспект / “Честь і закон” – 2005 – №4 – с. 17 – 21.

Загорка О. М., Корецький А. А., Павліковський А. К. Застосування нечіткої технології під час вироблення замислу операції (бою): Методичний аспект / Наука і оборона. – 2016. – №3. – с. 23 – 26.

Таха Х. Введение в исследование операций: в 2-х кн., Кн. 2; пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 496 с.

Денисов А. А., Колесников Д. Н. Теория больших систем управления: учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоиздат., Ленингр. отд-ние, 1982. – 288с.

Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 1974. – 160 с.