DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-3-58/24-32

Розроблення багатокритеріальної методики ситуаційного управління структурою і параметрами системи забезпечення інформаційної безпеки

О. О. Писарчук, К. О. Соколов, О. П. Гудима

Анотація


У статті запропоновано методику, яка дасть змогу реалізувати структурно-параметричний синтез системи з отриманням адекватного результату для ефективного реагування на виниклу кризову ситуацію (КС) інформаційного спрямування. Особливостями запропонованого підходу у порівнянні з відомими аналогами є: багатокритеріальна формалізація початкової задачі синтезу та її розв’язання з використанням технології вкладених згорток; ситуативне конфігурування системи залежно від КС, що склалася, наявних джерел інформації та їх характеристик, доступного складу виконавчих елементів; спільне розв’язання задач структурного і параметричного синтезу.

Ключові слова


Обороноздатність держави; інформаційна безпека; кризова ситуація; ситуаційне управління; автоматизовані системи управління; інформаційні системи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранов Г. Л. Структурное моделирование сложных динамических систем / Г. Л. Баранов, А. В. Макаров. – К.: Наук. думка, 1986. – 272 с.

Воронин А. Н. Многокритериальное распределение ограниченных ресурсов / А. Н. Воронин // Проблемы управления и информатики. – 2010. – № 4. –

С.143–150.

Воронин А. Н. Многокритериальный синтез динамических систем / А. Н. Воронин. – К: Наук. думка, 1992. – 160 с.

Воронин А. Н. Сложные технические и эргатические системы: метод использования / А. Н. Воронин, Ю. К. Зиатдинов, А. В. Харченко, В. В. Осташевский. – Харьков: Факт, 1997. – 240 с.

Воронин А. Н. Вложенные скалярные свертки векторного критерия / А. Н. Воронин // Проблемы управления и информатики. – 2003. – №5. – С. 10–21.

Воронин А. Н. Методика многокритериальной оценки эффективности научных космических проектов / А. Н. Воронин, Л. Н. Колос, Л. В. Подгородецкая // Проблемы управления и информатики. – 2004. – №5. – С. 46–56.

Основы моделирования сложных систем: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. И. В. Кузьмина.– К.: Высш. шк., 1981.– 360 с

Цвиркун А. Д. Имитационное моделирование в задачах синтеза структуры сложных систем (оптимизационно-имитационный подход) / А. Д. Цвиркун, В. К. Акинфиев, В. А. Филиппов. – М.: Наука, 1985. – 173 с.

Цвиркун А. Д. Основы синтеза структуры сложных систем / А. Д. Цвиркун. – М.: Наука, 1982. – 200 с.

Антушев Г. С. Методы параметрического синтеза сложных технических систем/Г. С. Антушев.– М.: Наука, 1986. – 88 с.

Анкудинов Г. И. Синтез структуры сложных объектов: логико-комбинированный поход / Г. И. Анкудинов. – Л.: Изд-во Леингр. ун-та, 1986 – 260 с.

Вермишев Ю. Х. Методы автомтического поиска решений при проектировании сложных технических систем / Ю. Х. Вермишев.– М.: Радио и связь, 1982. – 152 с.

Игнатов И. М. Ракета как объект управления: учеб. / И. М. Игнатов, Л. Д. Кучма, Н. В. Поляков, Ю. Д. Шептун / под ред. акад. С. Н. Конюхова. – Д.: АРТПРЕСС, 2004. – 44 с.

Іщенко В. І. Синтез адаптивних алгоритмів оцінювання параметрів руху маневруючи літальних об’єктів / В. І. Іщенко, І. В. Зімчук // Вісн. ЖІТІ. Технічні науки. – 1999. – №9. – С. 120–124.

Дружинин В. В. Системотехніка / В. В. Дружинин, Д. С. Конторов.– М.: Радио и связь, 1985. – 200 с.

Дубов Ю. А. Многокритериальные модели формирования и выбора вариантов систем / Ю. А. Дубов, С. И. Травкин, В. Н. Янишец.– М.: Наука, 1986. – 296 с.

Козак В. М. Системний аналіз автоматизованих організаційно-технічних систем: навч. посіб. / В. М. Козак. – К.: Книжк. вид-во НАУ, 2008. – 164 с.

Лавинский Г. В. Построение и функционирование сложных систем управления: учеб. пособие / Г. В. Лавинский. – К.: Вища шк., 1989. – 336 с.

Нечипоренко В. И. Структурный анализ систем (эффективность и надежность) /

В. И. Нечипоренко. – М.: Сов. радио, 1977. – 216 с.

Калачев М. Г. Применение методов нелинейной фильтрации в задачах оценивания фазовых координат динамических объектов / М. Г. Калачев, В. Г. Никонов // Автоматика и телемеханика. – №12. – 1979. – С. 71–79.

Каханер Д. Численные методы и программное обеспечение: пер. с англ / Д. Каханер, К. Моулер, С. Нэш. – М.: Мир, 1998. – 575 с.

Деклараційний пат. на винахід 7G01S13/00 Спосіб визначення прогнозованого положення балістичних об’єктів / С. В. Ковбасюк, О. О. Писарчук, О. М. Хімчик. – К.: Держ. департамент інтелект. власності.

Герговський В. М. Основи програмного та математичного забезпечення автоматизованих систем управління військового призначення: навч. посіб. / В. М. Герговський, С. В. Ковбасюк, О. О. Писарчук.–Житомир: ЖВІРЕ, 2005. – 300 с.