Формування кадрового потенціалу Збройних Сил України в системі вищої військової освіти: теоретичні аспекти

Автор(и)

  • О. А. Заболотний Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0001-8020-4721
  • А. М. Зельницький Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-3910-7329
  • В. М. Оліферук Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-0722-7561

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-2-63/129-135

Ключові слова:

Кадровий потенціал Збройних Сил України, система вищої військової освіти, якість підготовки офіцерських кадрів.

Анотація

Формування та нарощування кадрового потенціалу Збройних Сил України (далі ‑ ЗСУ) ‑ один із пріоритетних напрямків державної політики в сфері національної безпеки і оборони України. Ядро кадрового потенціалу ЗСУ складають офіцерські кадри. Їх підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації здійснюється переважно у вищих військових навчальних закладах (далі ‑ ВВНЗ). Саме на них покладається відповідальність за виконання державного замовлення щодо підготовки офіцерів, де якісні показники є вирішальними.

Проблема підвищення якості підготовки офіцерських кадрів, нарощування кадрового потенціалу ЗСУ набула особливої актуальності в останні кілька років. Її загострення було обумовлено низкою факторів, в тому числі ‑ недостатнім рівнем готовності офіцерів до ведення бойових дій в зоні антитерористичної операції (АТО). На сьогоднішній день ситуація значно покращилася. Разом з тим, збереглися деякі актуальні проблеми, що вимагають свого вирішення.

До основних напрямів і шляхів підвищення якості підготовки офіцерських кадрів, формування кадрового потенціалу ЗСУ в системі вищої військової освіти можна віднести наступні:

- розробка нового покоління стандартів освітньої діяльності та вищої освіти з урахуванням стандартів НАТО;

- формування і розвиток у слухачів (курсантів) ВВНЗ професійних, світоглядних, морально-бойових якостей громадянина-патріота ‑ захисника Вітчизни;

- поглиблення інтеграції військової освіти з бойовою та спеціальною підготовкою військ, проведення спільних заходів із залученням фахівців НАТО;

- вдосконалення якості професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання;

- оптимізація змісту освіти на основі впровадження в педагогічну практику розроблених компетентнісно-змістовних модулів;

- вдосконалення системи конкурсного відбору офіцерів на посади педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників;

- підвищення відповідальності ВВНЗ, як основного суб’єкта системи військової освіти, за якість підготовки військових фахівців і гарантування необхідного рівня сформованості запланованих компетентностей.

Біографії авторів

О. А. Заболотний, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.військ.н., доцент

А. М. Зельницький, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

к.пед.н., професор

Посилання

Стратегічний оборонний бюллетень // Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016.

Державна Программа розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року // Указ Президента України від 22.03.2016 № 73/2017.

Клаузевиц К. О войне / К. Клаузевиц.– М.: Эксмо; СПб.: Terra Fantastiсa, 2003. – 864 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440 с.

Концепції військової кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2020 року // (Затверджена наказом Міністерства оборони України № 342 від 26.06.2017)

Психология. Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп.– М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

Военный энциклопедический соварь / Пред. гл. ред. комиссии Н.В. Огарков – М.: Воениздат, 1983 – 863 с.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст. 380).

Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2.

Зельницький А. М., Концептуальні засади гарантування якості підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України у вищих військових навчальних закладах. Вісник Черкаського університету. Серія пед. науки. – Ч., 2017. – № 6. – С. 71–83.

Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України: наук.-метод. посіб. / А. М. Зельницький, О. А. Заболотний, Ю. І. Приходько та ін.; за заг. ред. І. В. Толока.: ХНУПС, 2017. –120 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-10

Номер

Розділ

ІСТОРИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЄННОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ