Організація підготовки докторів філософії у країнах Європейського союзу та Україні: стан, тенденції, перспективи

Автор(и)

  • П. В. Щипанський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • А. А. Корецький Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • Г. В. Капосльоз Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • М. М. Зайцев Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2018-2-63/136-142

Ключові слова:

Доктор філософії, здобуття вищої освіти, європейський досвід, організація підготовки.

Анотація

Прагнення України інтегруватися у європейський простір вищої освіти, увійти до Євроатлантичного союзу (НАТО) формують нові вимоги до компетентності науково-педагогічних працівників (НПП), а також вимагають зміни стандартів підготовки фахівців вищої кваліфікації – докторів філософії.

Мета статті. Проаналізувати стан, визначити тенденції та перспективи розвитку організації підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в країнах Європейського союзу та Україні.

У політичних і громадських колах ЄС існує думка: оскільки людські ресурси є найважливішим багатством, політика у сфері освіти має бути спрямована на реалізацію трьох стратегічних цілей – підвищення якості європейської освіти, її доступності, а також відкритості для всього світу.

Діюча, на цей час в Україні, система атестації наукових кадрів передбачає триступеневий процес експертизи дисертацій. Визначення особистого внеску здобувача в науку здійснюється на першому етапі під час попереднього захисту в науковому колективі, де безпосередньо виконувалась робота. Другий і основний етап – захист дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради. Тут дається аргументований висновок фахівців щодо новизни, достовірності, наукової та практичної значущості результатів дисертації. На третьому етапі експертна рада Міністерства освіти і науки України контролює відповідність вимог до наукової та практичної цінності, які висуваються до дисертацій спеціалізованими радами.

Головна проблема існуючої системи атестації – багаторівнева відповідальність, яка побудована нераціонально як з організаційної (розподіл відповідальності між установами та організаціями (радами) ‑ не виправдано підвищує формальні вимоги до дисертаційної роботи та створює коло “пов’язаних” осіб), так і з економічної ‑ веде до невиправданого дублювання експертних робіт. На нашу думку, необхідно прибрати дублювання функцій контролю змісту дисертацій, і в цій частині, уточнити функції експертної ради, одночасно розширивши повноваження та відповідальність проектних груп та їх керівників (гарантів спеціальності).

Очевидно, що адекватне реагування на виклики, які постають перед системою підготовки докторів філософії є перспективами її розвитку. У цих умовах визначені тенденції об’єднання зусиль європейських країн задля створення загальноєвропейського науково-освітнього простору і прагнення ввести певні рамки стандартизації у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в межах Болонського процесу мають сприяти реагуванню на зазначені виклики.

Біографії авторів

П. В. Щипанський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

к.військ.н., професор

А. А. Корецький, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

к.військ.н., с.н.с.

Г. В. Капосльоз, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

к.психол.н., с.н.с.

М. М. Зайцев, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

к.ю.н.

Посилання

Закон України від 01.07.2014 № 1556-VІІ “Про вищу освіту” (зі змінами) / Відомості Верховної Ради України від 19.09.2014. – 2014, № 37 38, С. 2716, ст. 2004.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 “Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” / Офіційний вісник України від 19.04.2016. – 2016, № 29, С. 13, ст. 1164, код акта 81513/2016.

Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони Україниˮ від 24.02.2017 № 115.

Бахрушин В. Зауваження та пропозиції щодо проекту положення про порядок підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ) [Електронний ресурс] / В. Бахрушин // Освітня політика : портал громадських експертів. – 2015. – Режим доступу : http://education-ua.org/ua/draft-regulations/358-

Докторські програми в Європі та Україні: Матеріали міжнар. конф. “Впровадження принципів третього циклу вищої освіти Європейського простору в Україні” / НаУКМА; наук. ред., упоряд. В. Моринець. – К.: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. – 98 с.

Капосльоз Г. В. Досвід організації підготовки докторів філософії у деяких країнах Європейського союзу / Г. В. Капосльоз, О. О. Рибчук // Військова освіта : Збірн. Наук. Праць. – К., 2016. – № 1(33). – С. 132-141.

Лук’яненко Д. Г. Про принципи та модель підготовки докторів філософії (PhD) в університеті [Електронний ресурс]: Презентація матеріалів робочої групи КНЕУ ім. В. Гетьмана / Лук’яненко Д. Г., Наливайко А. П., Антонюк Л. Л., Столярчук Я. М., Шевченко О. Л. – Published on Nov 12, 2014. – Режим доступу : http://www.slideshare.net/LukianenkoDG/ss-41450398

Taylor J. The United Kingdom / in [Sadlak J. Doctoral Studies and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects. – Paris, UNESCO, 2004] – 302 р. Trends V: Universities shaping the European Higher Education Area. EUA.Socrates, 2007. – P.97. [Електронний ресурс] Режим доступу: www.eua.be

Самарский А. Современные проблемы науки и образования Франции. Електронний ресурс] – Режим доступу: mhtml:file://F: 15.03.2008

Відомості Євростату. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat /help/new-eurostat-website

The Bologna Declaration of 19 June 1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. ehea. Info /Uploads/Declarations/ BOLOGNA_DECLARATION1.pdf

Diebesten Hoch schulenin Deutschland // Stern. 2001. – Heft 17. – S. 5768. Doctoral Programmers for European Knowledge Society. Report on the EUA Doctoral Programmers Project. 2004–2005. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.ua.be

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

ІСТОРИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЄННОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ