Визначення корисного ефекту динамічної залежності працездатності спеціального програмного забезпечення від фаху програмістів

Автор(и)

  • В. Л. Шевченко Кафедра Програмних систем і технологій Факультету інформаційних технологій Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9457-7454
  • В. А. Федорієнко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0921-3390

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-1-65/75-85

Ключові слова:

Частковий (максимальний) корисний ефект, фаховий клас програмістів, спеціальне програмне забезпечення, програмне забезпечення ERP-систем, метод золотого перетину.

Анотація

Сьогодні у Збройних Силах України здійснюється втілення проектів інформатизації за різними напрямками.

Вирішення проблемних питань створення інформаційних технологій з точки зору обґрунтованого вибору складових компонент (організаційна, програмна, технічна та мережева) здатні підвищити ефективність проектів інформатизації. Вплив розвитку ІТ сфери, допомога Україні з боку Європейських країн та США у цій галузі, змінюють ситуацію в Збройних Силах України у кращий бік.

Процес створення систем, згідно державних та світових стандартів (ISO/1EC 12207: 1995, ГОСТ 19.102-77 та інші), лише поверхнево описує кількісний та якісний склад спеціалістів відповідальних за належне створення та модифікацію програмної компоненти (програмістів), прийняття її в експлуатацію.

Існує протиріччя між вимогою до якісного складу персоналу організаційної компоненти (програмістів), його максимальною продуктивністю щодо створення та модифікації СПЗ та можливостями оцінювання діяльності програмістів різних кваліфікаційних класів щодо створення та модифікації СПЗ.

Метою статті є розкриття підходів щодо визначення корисних ефектів динамічних залежностей рівня працездатності спеціального програмного забезпечення ERP систем від фаху програмістів.

У роботі методом найменших квадратів були визначені апроксимаційні моделі залежностей функції динамічних (часових) залежностей рівня працездатності спеціального програмного забезпечення трьох типів складності для ERP систем від фаху програмістів І, ІІ та ІІІ класу. Дані залежності являють собою адитивну згортку експоненціальної і логістичної SL апроксимаційних функцій.

Розкриті три підходи щодо визначення корисних ефектів. Найбільш детально був розкритий підхід щодо пошуку часткового (максимального) корисного ефекту, як визначеного максимуму розвитку зазначеної динамічної залежності, що включав пошук екстремуму функцій зазначених залежностей методом золотого перетину (із перевіркою – методом Ньютона), та знаходження точок максимального корисного ефекту програмістів.

У подальшому доцільно визначити економічні моделі рівня працездатності програм СПЗ різної складності ERP-систем для програмістів різного фаху, а також розрахувати часткові корисні ефекти для команд програмістів різних класів із урахуванням їх взаємовпливу.

Біографія автора

В. Л. Шевченко, Кафедра Програмних систем і технологій Факультету інформаційних технологій Київського Національного університету імені Тараса Шевченка

д.т.н., професор

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” [Електронний ресурс]: Указ [видано Президентом України 06 червня 2016 р. №240/2016]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ documents/2402016-20137.

Войтенко О. С. Когнітивні моделі та інформаційні технології управління проектами та програмами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 “Управління проектами та програмами” / Войтенко Олександр Степанович – Київ, 2008. – 22 с.

Framework for the agile development of innovative Product-Service-Systems for existing physical rehabilitation systems / [L. Asmar, M. Rabe, C. YeeLow та ін.]. // Procedia Manufacturing. – 2018. – № 24. – С. 147–152. – Режим доступу до ресу-рсу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S2351978918305663?via%3Dihub#!.

IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology [Електронний ресурс] : IEEE Std 610.12-1990. — [Чинний від 1990-09-28]. — NY: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1990. – 84 с. – (Standards Coordinating Committee of the Computer Society of the IEEE). – Режим доступу до стандарту: http://dis.unal.edu.co/~icasta/ggs/Documentos/Normas/610-12-1990.pdf.

Ханджян А. О. Повышение надежности программного обеспечения информационно-измерительных и управляющих систем безопасности ядерных радиационно опасных объектов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.16 “Информационно-измерительные и управляющие системы” / А. О. Ханджян. – М., 2006. – 27 c.

Бек К. Экстремальное программирование / Бек К – М. : Питер, 2002. – 220 с.

Регресивний аналіз пошуку функції залежності кількості працюючих програм єдиного інформаційного середовища при визначеній класності програмістів / В. Л. Шевченко, Ю. А. Кірпічніков, В. А. Федорієнко [та ін.] // Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ ім. І. Черняховського. – 2015. – № 3 (55). – С. 6 – 12.

Кірпічніков Ю. А. Теоретичні підходи для розрахунку штату програмістів, необхідних для підтримки єдиного інформаційного середовища / Ю. А. Кірпічніков, В. А. Федорієнко, О. В. Головченко, О. А. Кошлань // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2014. – № 3. – С. 133-139. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2014_3_24.

Федорієнко В. А. Вплив ефекту часових показників завантаженості на оптимізацію створення спеціального програмного забезпечення ERP системи / В.А. Федорієнко // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 4 (56). – С. 143-151.

Модель оцінки надійності програмної компоненти єдиного інформаційного середовища / В. Л. Шевченко, Ю. А. Кірпічніков, В. А. Федорієнко [та ін.] // Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ ім. І. Черняховського. – 2014. – № 1 (50). – С. 144 – 151.

Response-Time Analysis for Mixed Criticality Systems : materials of international Symposium [32nd Real-Time Systems Symposium], (Vienna, November 29–December 2, 2011) , Vienna : IEEE, 2011. – 116-34. Режим доступу до ресурсу: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6121424/metrics.

Шевченко В.Л. Оптимізаційне моделювання в стратегічному плануванні. – К.: Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, 2011. – 283 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-24

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ