DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-1-65/112-117

Аналіз шляхів синтезу ефективної системи кадрового менеджменту для фахівців нових спеціальностей у Збройних Силах України

Г. М. Тіхонов, Л. М. Крючка, І. М. Крижанівський

Анотація


В статті на основі аналізу вітчизняних на зарубіжних публікацій виділена низка проблемних питань кадрового менеджменту фахівців нових спеціальностей. Визначено, що на теперішній час, як в Збройних Силах України, так і у країнах-членах НАТО існує стала система кадрового менеджменту, однак розвиток роботизованих систем збройної боротьби, перенесення боротьби у інформаційний та кіберпростір потребує комплектування військових частин (підрозділів) фахівцями нових спеціальностей. Як правило дані військовослужбовці є високоосвіченими спеціалістами, знання яких є доволі привабливими для цивільних структур. Отже виникає актуальна наукова задача удосконалення відповідної системи кадрового менеджменту з метою реалізації процедур підбору, навчання, комплектування, адаптації та управління кар’єрою військовослужбовців нових спеціальностей, що повинна забезпечити підвищення ефективності реалізації кадрових стратегій військовослужбовців. І хоча вищі військові навчальні заклади готують відповідних фахівців, але у військових частинах відсутнє чітке розуміння системи кадрового менеджменту для даних спеціалістів. В умовах побудови правової держави професія військовослужбовця повинна в першу чергу бути конкурентоспроможною на ринку праці та забезпечуватися побудовою адекватної системи кадрового менеджменту. Високоінтелектуальні фахівці нових спеціальностей, що здатні опанувати кіберпростір, повинні вільно розвиватися, мати час на самовдосконалення та самоактуалізацію, а відносини зі збройними силами повинні ґрунтуватися на паритетних засадах, при цьому традиційні армійські мотивуючі процедури можуть відходити на значно нижчий щабель. Висновки статті ґрунтуються на аналізі робіт вітчизняних вчених, фахівців з кадрового менеджменту в Російській Федерації, а також періодичних видань військово-навчальних закладів ЗС США. Результати даного дослідження дозволили окреслити основні проблем синтезу ефективної системи кадрового менеджменту для фахівців нових спеціальностей. Напрямами подальших досліджень є розробка методики формування даної системи та  рекомендацій кадровим органам Збройних Сил України та видів Збройних Сил.

Ключові слова


Кадровий менеджмент; управління кар’єрою; система кадрового забезпечення; кадрова політика у Збройних Силах України; фахівці нових спеціальностей.

Повний текст:

PDF

Посилання


Послання Президента України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році”. Наша армія стає армією нового покоління українців – Президент. Офіційний сайт. Режим доступу: https://www.president.gov.ua/news/nasha-armiya-staye-armiyeyu-novogo-pokolinnya-ukrayinciv-pre-49786 (дата звертання 25.01.19).

Генеральний штаб ЗС України здійснює заходи нарощування бойових спроможностей військ (сил) та підготовки до їх негайного застосування. Офіційний сайт. Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/news/2018/12/10/generalnij-shtab-zs-ukraini-zdijsnyue-zahodi-naroshhuvannya-bojovih-spromozhnostej-vijsk-(sil)-ta-pidgotovki-do-ih-negajnogo-zastosuvannya/ (дата звертання 25.01.19).

Романенко І. О. Формалізація процесів координаційного управління системою підготовки військ (сил) / І. О. Романенко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2009. – № 1 (1). – С. 3-6.

Артюх В. М., Романченко І. С., Гусак Ю. А. Забезпечення комплектування Збройних Сил України особовим складом: стан, проблеми та напрями удосконалення // Наука і оборона № 1, 2010. – С.13-21.

Яцино О. В. Система кадрового забезпечення у Збройних Силах України: проблемні питання та напрямки їх вирішення / О. В. Яцино // Системи озброєння і військова техніка. – 2012. – № 4(32). – С. 200-205.

Яцино О. В. Система роботи з кадрами державної служби в Збройних Силах Франції / О. В. Яцино // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2013. – № 4 (37). – С. 35-40.

Думенко М. П. Роль і місце кадрової політики у збройних силах України. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: www.ualogos.kiev.ua/ fulltext.html?id=1917.

Петров Ю. Е., Лакшин М. И. Механизмы реализации государственной военно-кадровой политики // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. 2015. №3-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-realizatsii-gosudarstvennoy-voenno-kadrovoy-politiki (дата обращения: 25.01.2019).

Яцук К. В., Смирнов Д. К., Мухамбетов Ж. С. О подготовке управленческих кадров для Воздушно-космических сил Российской Федерации // Молодой ученый. – 2017. – №44. – С. 178-179. – URL https://moluch.ru/archive/178/46248/ (дата обращения: 25.01.2019).

Pradeep Sofat Human Resource Management in the Armed Forces Monograph, 2016 – 203 р. Режим доступу: https://idsa.in/monograph/human-resource-management-in-the-armed-forces.

Агенство Bloomberg. Article. US military can improve personnel practices. Режим доступу: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-10-19/u-s-military-can-improve-personnel-practices.

David Vergun. Army moving to talent management approach to guide career paths. October 10, 2018. Електронний ресурс: https://www.army.mil/article/212245/army_moving_to_talent_management_approach_to_guide_career_paths.

Андреева И. Н. Управление кадрами. Руководство для персонала и топ-менеджмента. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 416 с.

Арнаут М. Н., Митрофанова Т. В. Кадровый менеджмент: сущность, подходы к трактовке, модели // АНИ: экономика и управление. 2018. № 1 (22).

Нижник Н. Р. Проблеми підготовки кадрів для органів державного управління // Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування: сучасний стан та перспективи регіонального розвитку : Матеріали щорічної наук.-практ. конф. 18 жовт. 2005 р. Пленарне засідання. –Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – С. 11-16.

Куприянчук Е. В., Щербакова Ю. В. Управление персоналом. Ассессмент, комплектование, адаптация, развитие. – М.: Инфра-М, 2013. – 256 с.