Визначення рейтингу ризиків проєкту

Автор(и)

  • С. В. Бобров Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-9647-9700
  • О. А. Романченко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0003-1640-853X
  • М. К. Утюшев Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-7386-7831
  • Ф. П. Педан Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-7386-7831

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-2-66/69-72

Ключові слова:

Ризики, ранжування, вплив ризиків, зіставлення ризиків.

Анотація

Нині ризики є невід’ємними атрибутами функціонування виробничих і комерційних підприємств, а також при створенні автоматизованих систем і їх складових. Причому значна частина ІТ-проектів не доводиться до стадії промислової експлуатації. Це пов’язано, зокрема, з недостатньою якістю або відсутністю заходів по управлінню ризиками на всіх стадіях створення ІТ-систем.

В умовах різноманітності видів ризиків першочерговою постає проблема запобігти виникненню ризиків з найбільшим ступенем небезпеки. Цьому також сприяє проблематичність виявити всі можливі ризики, профінансувати усі заходи їхньої мінімізації. Тому усе більшого значення в політиці управління ризиками набуває методика визначення рейтингу ризиків та рівня їх впливу.

Управління ризиками ‑ сукупність методів, прийомів і заходів, що дозволяють визначати настання ризикових подій, вживати заходи для їх виключення, мінімізувати негативні наслідки або раціонально використати чинники ризику в цілях оптимізації діяльності.

Важлива роль в літературі відводиться методам оцінки ризиків.

Метод оцінки ризиків ‑ це спосіб визначення ймовірності виникнення ризику, його виду, області і міри дії, а також можливих наслідків для діяльності організації. Усі методи діляться на якісні і кількісні.

Наведено порядок, який дає змогу провести ранжування ризиків та скласти програму управління ними.

Використання запропонованої  методики менеджерами дозволяє:

- оцінювати “сильні” та “слабкі” сторони на етапі створення ІТ-системи і приймати необхідні заходи щодо підвищення ефективності процесу створення ІТ-системи;

- виявляти на ранніх стадіях найбільш загрозливі ризики та вжити заходів щодо їх мінімізації.

Безумовно, що наведені оцінки є суб’єктивними і залежать від рівня експертів. Якщо по ймовірності матеріалізації ризиків можна знайти статистику, то для визначення впливу використовується тільки експертний метод. Але навіть така оцінка, яка не позбавлена суб’єктивізму, представляється кращою, ніж її відсутність.

Біографія автора

С. В. Бобров, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. техн. наук, доцент

Посилання

Identification of risks of investment projects industrial enterprises – URL http://economy.kpi.ua/uk/node/811

Bottani E., Rizzo R., Vignali G. (2009). Risk Assessment in Industrial Plants through the Analytic Hierarchy Process. − http://prevenzioneoggi.ispesl.it/pdf%5CRIC2008_04_l_en.pdf

Fergen Pamela Sue, Selection of pressure equation for preliminary planning hull design using modified analytical hierarchy process – Virginia, 2009. – 83 p.

Авдийский В. И. Прогнозирование и анализ рисков в деятельности хозяйствующих субъектов: научные и практические основы: монография / В. И. Авдийский, Ш. Р. Курмашов. – М.: ФА, 2003. – 392 с.

Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: мо¬нографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

Внукова Н. М. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики: монографія / Н. М. Внукова, В. А. Смоляк. – Харків: ІНЖЕК, 2006. – 182 с.

Зоріна О. А. Методи аналізу фінансових ризиків / О. А. Зоріна // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку контролю і аналізу. – 2011. – № 2 (20). – С. 221–229.

Кузьмін О. Є. Управління та зниження рівня ризиків енергозабезпечення підприємств: монографія / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Подольчак, В. Є. Матвіїшин; Нац. ун-т “Львів. Політехніка”. – Львів: Міські інформацій¬ні системи, 2011. – 235 с.

Лук’янова В. В. Діагностика ризику діяльності підприємства: моногра- фія / В. В. Лук’янова. – Хмельницький: ПП В. В. Ковальський, 2007. – 312 с.

Мамаева Л. Н. Управление рисками: учебн. пос. / Л. Н. Мамаева. – 2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 256 с.

Федосова Р. Н. Управление рисками промышленного предприятия: опыт и рекомендации: монография / Р. Н. Федосова, О. Г. Крюкова. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2008. – 125 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-13

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ