Пропозиції щодо формалізації критеріїв оцінювання службової діяльності військовослужбовців для укомплектування підготовленим особовим складом

Автор(и)

  • М. П. Думенко Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, Україна
  • О. С. Прокопенко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-5482-0317
  • Д. П. Мороз Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2019-2-66/127-134

Ключові слова:

Укомплектування збройних сил підготовленим особовим складом, метод кваліметрії, кадровий резерв, оцінювання військовослужбовців, підкритерії оцінювання службової діяльності військовослужбовців, рейтинговий список.

Анотація

На сьогодні гостро постає питання укомплектованості посад Збройних Сил України підготовленим особовим складом, що пов’язане з модернізацією озброєння та військової техніки, переходом на стандарти НАТО, підвищенням вимог щодо виконання завдань за призначенням, а також бойовими діями в зоні проведення ООС. Дослідження зазначеного питання перебуває на початковій стадії, де сучасні підходи до управління персоналом спрямовані на підвищення ефективності його використання. Обов’язковою залишається вимога удосконалення системи щорічного оцінювання військовослужбовців за підсумками їх службової діяльності протягом року.

Метою статті є обґрунтування пропозицій щодо формалізації критеріїв оцінювання службової діяльності військовослужбовців для формування списків резерву кандидатів для просування по службі.

Рейтингові списки військовослужбовців за кожною вакантною типовою посадою формуються за результатами оцінювання службової діяльності за критеріями оцінювання посад особового складу. Для більш повної деталізації кожен з критеріїв розподіляються на складові – підкритерії, які характеризуються кількісними або якісними показниками.

Процедуру формування рейтингу за основними категоріями показників якості можна подати у наступний спосіб: визначення одиничного показника – відноситься лише для одного підкритерію; розрахунок узагальненого показника – відноситься до кластеру підкритеріїв; розрахунок інтегрального показника – загальна оцінка особи за всіма кластерами.

Як правило, оцінка ділових якостей працівника визначається ступенем їх прояву, що характеризує його ставлення до дорученої справи, або відповідального ставлення у дотриманні встановлених вимог, визначенням властивостей поведінки людини, які дозволяють позитивно впливати на досягнення високих результатів у службовій діяльності, діях в екстремальних ситуаціях, особистої поведінки при взаємодії з керівниками та колегами. Для формалізації критеріїв оцінювання запропоновано використовувати метод кваліметрії.

Отримання чисельних даних при оцінці якісних показників підвищить об’єктивність формування рейтингових списків кандидатів для просування на вищу посаду та вирішення питань щодо укомплектування збройних сил підготовленим особовим складом.

Біографія автора

М. П. Думенко, Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України

канд. військ. наук

Посилання

План дій щодо впровадження оборонної реформи на 2019 – 2020 роки (дорожня карта оборонної реформи), затверджений Міністром оборони України від 23.01.2019. // [електронний ресурс]./ режим доступу: http://www.mil.gov.ua/content/ oboron_plans/2019.01.23_Plan_diy_2019-2020.pdf.

Концепція військової кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2020 року, затверджена наказом Міністерства оборони України № 342 від 26.06.2017 р. // [електронний ресурс]./ режим доступу: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/ kadrova-politika/konczepcziya-kadrovoi-politiki-v-zbrojnih-silah-ukraini/.

Нефьодова К. А. Управління талантами як інструмент формування бренду роботодавця / Соціально-трудові відносини: теорія та практика, № 2. 2016. С. 186-190. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/stvttp_2016_2_33.

Рибидайло А. А. Аналіз досвіду провідних країн світу щодо формування та використання кадрового резерву у збройних силах / Турейчук А. М., Прокопенко О. С./ Київ ЦВСД НУОУ, Збірник наукових праць, № 2(60). 2017р. С. 121 – 129. ISSN 2304-2699.

Методичні рекомендації з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України, затверджені директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України від 12.10.2018 № 226/4907.

Методичні рекомендації з порядку формування і використання Резерву кандидатів для просування по службі у Збройних Силах України, затверджені директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України від 19.03.2018 № 350.

Думенко М. П. Оцінка військовослужбовців під час формування списку резерву щодо укомплектування підготовленим особовим складом/ Прокопенко О. С. // Київ ЦВСД НУОУ, Збірник наукових праць, № 1(65). 2019р. С. 118 – 124. ISSN 2304-2699.

План проведення в Повітряних Силах Збройних Сил України у 2018 році експерименту зі створення сучасної системи кадрового менеджменту, затвердженого наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 14.02.2018 р. № 79.

Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров (Основы квалиметрии). – М. : Экономика, 1982. 256 с. // [електронний ресурс] ./ режим доступу: http://www.labrate.ru/azgaldov/ azgaldov_theory_and_practice_of_quality-assessment.pdf.

Азгальдов Г. Г. Практическая квалиметрия в системе качества: ошибки и заблуждения. / Методы менеджмента качества, № 3. 2001. // [електронний ресурс] ./ режим доступу: http://www.labrate.ru/ azgaldov/ azgaldov_article_2001-1_stq_mmq.htm.

Азгальдов Г. Г. Квалиметрия для всех: Учебное пособие. / А. В. Костин, В. В. Садовов. – М. : ИД ИнформЗнание, 2012. 165 с. : ISBN 978-5-906036-03-2. // [електронний ресурс] ./ режим доступу: http://www.labrate.ru/kostin/064571_qualimetry_azgaldov-kostin-sadovov-2012.pdf.

Александрова С. А. Кваліметрична оцінка як інструмент управління персоналом готелю / Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. № 3(2). 2016. с. 36-39. // [електронний ресурс] ./ режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/piprp_2016_3%282%29__9.

Чернушкіна О. О. Застосування методу кваліметрії для оцінювання діяльності працівників підприємства / Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – № 4(43). 2010. // [електронний ресурс]./ режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe? 1&Image_file_name=PDF/ ssia_2011_1_18.pdf.

Перелік підкритеріїв до критеріїв оцінки службової діяльності військовослужбовців за типами посад // Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За ред. В.В.Балабіна. – К.: НКК ВІ КНУ, 2010. 342 с.

Кваліметрія. Енциклопедія сучасної України. // [електронний ресурс] ./ режим доступу: http://esu.com.ua/ search_articles.php?id=11519.

Педантичність. Психологія і психіатрія. // [електронний ресурс] / режим доступу: https://uk.seamonkeyworship.com/533-pedantry.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-14

Номер

Розділ

ВОЄННО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ