Інформаційний вплив як вид інформаційного забезпечення в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Автор(и)

  • В. А. Ткаченко Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-9625-2434

DOI:

https://doi.org/10.33099/2304-2745/2020-2-69/65-71

Ключові слова:

Державне управління, інформаційне забезпечення системи державного управління в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, інформаційний вплив, інформаційно-психологічний вплив.

Анотація

У статті аналізується сутність інформаційного впливу як виду інформаційного забезпечення системи державного управління у воєнній сфері, зокрема в Міністерстві оборони України та її Збройних Силах. При цьому державне управління пропонується розглядати як складний кібернетичний процес з багатьма складовими, в якому система державного управління у воєнній сфері має не відомчий, азагальнодержавний характер. В цьому процесі основними елементами такої системи є складові, які за своєю інформаційною природою реалізують повний перелік функцій державного управління у воєнній сфері, зокрема в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України. Однією з таких складових є інформаційний вплив. В статті основний наголос робиться на інформаційно-психологічному різновиді такого впливу. За результатами аналізу чинної структури системи автором пропонується своє бачення підходів до розгляду інформаційно-психологічного впливу як невід’ємної складової інформаційного забезпечення системи державного управління у воєнній сфері, зокрема в Міністерстві оборони України та її Збройних Силах. На основі уточненого визначення цього поняття обґрунтовано його роль та місце у такій системі.При цьому роль інформаційно-психологічного впливу системи державного управління в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України полягає в інформаційному втручанні у свідомість (підсвідомість) керівного та особового складу військ і населення: а) власної держави – з метою підтримки їх психічного стану, захисту і реабілітації; б) противника – з метою внесення змін у поведінку та (або) світогляд, які підривають їх морально-психологічний стан. Місце інформаційно-психологічного впливу визначається характером завдання, що виконується не лише на рівні органу управління, а в кожній ланці всього кібернетичного контуру державного управління у воєнній сфері.

Біографія автора

В. А. Ткаченко, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

канд. військ. наук 

Посилання

Устименко О. В., Сніцаренко П. М., Саричев Ю. О. Державне управління у воєнній сфері як об’єкт термінології та практичної діяльності. Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України / за заг. ред. А.П. Савкова. Київ, 2019. Вип № 1. С.69–74.

Сніцаренко П. М., Саричев Ю. О., Зубков В. П., Устименко О. В. Система державного управління у воєнній сфері при підготовці держави до оборони: сутність та особливості. Науковий часопис Академії національної безпеки. Київ, 2019. № 1–2 (21–22). С.95–107.

Саричев Ю. О., Устименко О. В., Сніцаренко П. М. Сутність та особливості системи державного управління у воєнній сфері при підготовці держави до оборони. Вісник Національної академії при Президентові України. Київ, 2019. Вип. № 3 (97). С.47–52.

Цвєтков В. В. Державне управління як основний різновид соціального управління. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / кол. авт.; наук. кер. В.В. Цвєтков. Київ: Оріяни, 1998. С.17–37.

Державне управління: підручник : у 2 т. / редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) та ін. Київ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.

Державне управління: словник-довідник / за заг. ред. В. Д. Бакуменка, В. М. Князєва. Київ : УАДУ, 2002. 228 с.

Надолішній П. І. Теорія та історія державного управління (опорний конспект лекцій до навчальної дисципліни) : навч. посіб. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. 126 c.

Руснак І. С., Телелим В. М. Розвиток форм і способів інформаційної боротьби на сучасному етапі. Наука і оборона. 2000. № 2. С.18-23.

Інформаційна безпека держави у контексті протидії інформаційним війнам: навчальний посібник / за ред. В. Б. Толубка. Київ: НАОУ, 2004. 315 с.

Новосьолов В. В., Сніцаренко П. М. Концептуальні погляди на інформаційне забезпечення органів реагування України в кризових ситуаціях воєнного характеру. Національна безпека: український вимір. Київ, 2010. Вип. 7 (26). С.75–80.

ВСТ 01.004.004 – 2014 (01). Інформаційна безпека держави у воєнній сфері. Терміни та визначення. [Чинний від 2014 – 02 – 27]. Вид. офіц. Київ : НУОУ, 2014. 24 с. (Військовий стандарт).

Сніцаренко П. М., Саричев Ю. О. Теоретичні підходи до визначення сутності інформаційного забезпечення в системі державного управління. Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. Київ, 2016. № 1–2 (9–10). С. 7–19.

Саричев Ю. О. Аналіз підходів щодо визначення сучасної ролі та місця інформаційного забезпечення в системі державного управління. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Державне управління. Київ, 2016. Вип. 3 (82). С.138–143.

Саричев Ю. О. Теоретичний підхід до інформаційного забезпечення в системі державного управління у воєнній сфері. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Державне управління. Київ, 2016. Вип. 4 (83). С.153–160.

Аналіз існуючої системи протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад військ (сил) та органи військового управління, шифр “Система-Р” : звіт (проміжний) виконання НДР. Київ : НУОУ, 2013. 113 с.

Про внесення змін до Положення про Міністерство оборони України : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. № 730). URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/730-2016-п#Text (дата звернення: 01.09.2020).

Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України : Указ Президента України від 30.01.2019 р. № 23/2019. URL: https://www.president. gov.ua/dokuments/232019-25974. (дата звернення: 01.09.2020).

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-ХІІ . URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1932-12 (дата звернення: 01.09.2020).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Доктрину інформаційної безпеки України” : Указ Президента України від 25.02.2017 р. № 47/2017. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/47/ 2017#Text (дата звернення: 01.09.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА