Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняховського?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ


У відповідності до Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року наукові статті повинні містити наступні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки і перспективи подальших досліджень розвитку в даному напрямі;

- анотація до статті та ключові слова – розміщуються після назви статті.

У статті слід дотримуватись загальноприйнятої термінології. Усі скорочення та нові терміни повинні бути розкриті автором.

Назва, список авторів, назва установи, анотація (не більше 40 слів), ключові слова (7 слів) готуються на трьох мовах: українській, російській та англійській.

Обсяг статті разом з таблицями, рисунками та списком літератури не більше 10 сторінок А4.

 

Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman 14. Вирівнювання по ширині. Інтервал між рядками тексту – 1,0.

Формат сторінки - А4. Поля: ліве – 27 мм; верхнє і нижнє – 20 мм; праве – 20 мм.

Не використовуйте для форматування тексту пропуски, табуляцію тощо. Не встановлюйте ручне перенесення слів, не використовуйте колонтитули.

Між значенням величини та одиницею її вимірювання ставте нерозривний пропуск (Ctrl + Shift + пропуск).

 

Таблиці та рисунки виконуються в одному стилі, нумеруються та подаються після посилань на них у тексті.

Текст у середені таблиці набирається в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman – кегль 10.

Таблиці нумеруються, вирівнювання по центру, без відступів. Слово “Таблиця 1”– кегль 11, вирівняний по правій стороні. Формат назви таблиці: вирівнювання по центру, напівжирний, положення – над таблицею. Після таблиці необхідно залишити один порожній рядок.

Рисунки нумеруються, вирівнювання по центру. Формат назви рисунку ‑ вирівнювання по центру, положення – під рисунком, позначається скороченим словом “Рис.”. Перед рисунком і після його підпису необхідно залишити один порожній рядок.

Текст у середені рисунка набирається в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman – кегль 9-10.

 

Формули виносяться на середину рядків. Набір здійснюється у редакторі формул Microsoft Equations курсивом (крім особливих випадків) без обрамлення і заливки. Забороняється використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри й таблиці.

Вирівнювання по центру, нумерація – у дужках, праворуч. Нумерувати потрібно тільки ті формули, на які є посилання у тексті.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ складається у порядку посилання в тексті та подається наприкінці статті згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – кегль 12

 

У редакцію надається друкований примірних рукопису.

На останній сторінці робиться припис – “Стаття не містить відомостей, що розкривають державну таємницю та службову інформацію. Автори надають дозвіл на перевірку праці відповідальними особами, призначеними для перевірки праць на оригінальність і відсутність неправомірних запозичень. Автори гарантують, що ними одержано всі необхідні дозволи на використання у цій статті матеріалів, що охороняються авторським правом. Автори гарантують, що ця стаття ніде раніше не публікувалась і не подавалась до інших видань”.

Рукопис підписується всіма авторами.

 

До рукопису додаються такі документи (українською мовою):

1. Довідка про авторів (П.І.Б. ‑ повністю, установа, посада, військове звання, контактна інформація).

2. Рецензія на статтю (непотрібно, якщо серед авторів є доктор наук).

3. Акт експертизи щодо відкритого публікування (для зовнішніх авторів).

4. Електронні носії з файлами, які містять текст статті у форматі електронного документу MS Word версія 2003.

УВАГА! Статті, які не задовольняють будь-якій з перелічених вимог, до видання не приймаються.

ШАБЛОН СТАТТІ

УДК 628. 8 ‑ Times New Roman кегль – кегль 12 пт

 

Бунін В. В., д.т.н., професор1; ‑ Times New Roman кегль – кегль 14 пт

Іванов В. А.2

Бунин В. В. д.т.н., професор1;

Иванов В.О.2

V. Bunin, Phd 1;

V. Ivanov 2

 

1 ‑ Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України м. Київ;

‑ Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

1 ‑ Департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины   г. Киев;

2 ‑ Центр военно-стратегических исследований Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, г. Киев

1 ‑ Defence Policy and Strategic planning Department, Ministry of defence of Ukraine;

2 ‑ Military Strategic Research Center of the National Defence Academy of Ukraine named Ivan Chernyhovskij

 

Матрична модель OLAP-систем                    (кегль 14 пт  напівжирний)

Матричная модель OLAP-систем

Matrix model of OLAP-systems

 

Резюме. Розглянуті особливості матричних моделей …           (кегль 12 пт)

Ключові слова: модель, OLAP система, інформаційні технології.

Резюме.

Ключевые слова:

Resume.         

Keywords

Постановка проблеми. Численні дослідницькі роботи направлені на розв’язання задач зниження енергоємності систем пневмотранспорту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботах [1, 2] розглянуті прикладні методики щодо    …

Мета статті. Підвищення ефективності технологічних операцій щодо …

Виклад основного матеріалу. Автором пропонується використання аналітичних методів пошуку оптимального режиму …

    
 

1 інтервал

 
   
 

 


 

 
 

1 інтервал

 

 

 


Висновки. … Найбільш ефективним за критерієм мінімуму витрат ресурсів виявився…

Напрямки подальших досліджень Уточнення показників щодо …

 

УВАГА! При виконанні рисунків та набору формул забороняється використовувати графічні об’єкти, кадри й таблиці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

 

1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д Г. – К : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на
республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. − К. : ІСОА, 2002. − 147 с.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http7/www. nbuv. gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Відомості про авторів – призвище, імя, по батькові (повністю); посада; установа; вчений ступінь; вчене звання.

 


 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.